Програма за лечение на наркозависимост и злоупотреба с опиеви агонисти - Субститол

Основният използван медикамент е Субститол (морфинов сулфат). Осигурява се от Центъра. Прилагат се два основни модела на лечение: субститолова детоксификация и поддържащо лечение със Субститол.
Терапията с този опиев агонист би могла да се обособи в следните фази:

  1. Фаза на интензивна стабилизация ;
  2. Фаза на обвързване и рехабилитация;
  3. Фаза на медицинско поддържане ;
  4. Фаза на опиева детоксификация ;
  5. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза опиев агонист пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив и/или преминава в някоя от другите лечбни програми: домашна детоксификация, програма за поддържащо лечение с налтрексон, психотерапевтична подкрепа,програма за транскраниална електромагнитна стимулация и др.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти, задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.