Програма за лечние на наркозависимост и злоупотреба с налтрексон - Ревия, Адепент

Тази програма е предназначена за пациенти приключили медикаментозното лечение с опиеви агонисти или агонист-антагонисти (Метадон, Субститол, Бупренорфин и др). Тя се прилага и след клинична или домашна детоксификация. Основното изискване е пациентът да не е приемал опиоиди поне 5 дни. Започва с уринен тест, задължително негативен за посочените психоактивни вещества.

Основният използван медикамент е налтрексон (в аптечната мрежа се среща под търговските наименования: Налорекс, Ревия, Адепент), който пациентът си закупува.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти, задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.