Програма за лечение с опиеви агонисти-антагонисти - Бупренорфин

Основният използван медикамент е Бупренорфин. Прилагат се два основни модела на лечение: бупренорфинова детоксификация и поддържащо лечение с Бупренорфин.
Осигурява се от Центъра. Терапията с този опиев агонист- антагонист би могла да се обособи в следните фази:

  1. Фаза на интензивна стабилизация ;
  2. Фаза на обвързване и рехабилитация ;
  3. Фаза на медицинско поддържане ;
  4. Фаза на опиева детоксификация ;
  5. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза опиев агонист пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив и/или преминава в някоя от другите лечбни програми: домашна детоксификация, програма за поддържащо лечение с налтрексон, психотерапевтична подкрепа,програма за транскраниална електромагнитна стимулация и др.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти, задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.