Програма за лечение на бензодиазепинова зависимост и злоупотреба

Лечението може да бъде провеждано в Центъра (ежедневно посещение) или в домашни условия, по преценка на екипа. Най- често то започва с всекидневни контакти и постепенно преминава в дома на пациента.
Леченито се провежда под наблюдението на лекар- психиатър , с медикаменти закупени от пациента.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти (по часове), задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

В тази лечебна програма не се употребяват медикаменти от групите: опиеви агонисти или агонист- антагонисти (метадон, Субститол, Бупренорфин и др.)

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.